ایده شما با حضور اساتید دنیای تجارت مورد بررسی قرار می گیرد تا از همه نظر بررسی و چالش های پیش روی آن پیش بینی شود.