در صورتی که ایده از نظر مشاوران مورد تایید باشد برای تجاری سازی بررسی و تحلیل های اقتصادی آن انجام می شود.